مهرپدری مهر پدری انجمن نیکوکاری مهرپدری خانه مهرپدری انجمن مهرپدری کمک رسانی نیازمندان خیر رسانی بیماری های خاص بیماریهای خاص زنان سرپرست خانوار ایتام مهرورزی ترنسکشوال ترنسکشوال ها ترنس سکشوال ترنس سکشوال ها ملال جنسیتی

گزارش فعالیت های انجمن نیکوکاری مهر پدری

گزارش فعالیت های انجمن نیکوکاری مهر پدری با کد ثبت 5818 از وزارت کشوراز تاریخ 1398/03/18 تا 1398/12/29 • برگزاری همایش شناخت انجمن مهر پدری با حضور خیرین و مسئولین در تاریخ 23/4/98• برگزاری مراسم دهه محرم و ده شب بیشتر بخوانید…

مهرپدری مهر پدری انجمن نیکوکاری مهرپدری خانه مهرپدری انجمن مهرپدری کمک رسانی نیازمندان خیر رسانی بیماری های خاص بیماریهای خاص زنان سرپرست خانوار ایتام مهرورزی ترنسکشوال ترنسکشوال ها ترنس سکشوال ترنس سکشوال ها ملال جنسیتی

نیکوکار مجازی باشیم

در مواردی شاهد مشکلات انسان هایی هستیم که به دلایل مختلف از جمله عاطفی ، اجتماعی ، هیجانی ، خانوادگی و …. در شرایطی مالی بسیار بغرنجی قرار میگیرند و به علت عدم کنترل هیجان و حل مسئله دست به بیشتر بخوانید…

مهرپدری مهر پدری انجمن نیکوکاری مهرپدری خانه مهرپدری انجمن مهرپدری کمک رسانی نیازمندان خیر رسانی بیماری های خاص بیماریهای خاص زنان سرپرست خانوار ایتام مهرورزی ترنسکشوال ترنسکشوال ها ترنس سکشوال ترنس سکشوال ها ملال جنسیتی

اهداف انجمن خیریه مهر پدری

در مواردی شاهد مشکلات انسان هایی هستیم که به دلایل مختلف از جمله عاطفی ، اجتماعی ، هیجانی ، خانوادگی و …. در شرایطی مالی بسیار بغرنجی قرار میگیرند و به علت عدم کنترل هیجان و حل مسئله دست به بیشتر بخوانید…

مهرپدری مهر پدری انجمن نیکوکاری مهرپدری خانه مهرپدری انجمن مهرپدری کمک رسانی نیازمندان خیر رسانی بیماری های خاص بیماریهای خاص زنان سرپرست خانوار ایتام مهرورزی ترنسکشوال ترنسکشوال ها ترنس سکشوال ترنس سکشوال ها ملال جنسیتی

با دستان پر مهر شما فقر تمام خواهد شد

انجمن خیریه مهر‌پدری به شماره ثبت ۵۸۱۸ با هدف آگاهی و اطلاع رسانی عمومی در خصوص بیماری های خاص ، ایجاد اشتغال و خود کفایی برای بیماران خاصی که شرایط حضور در اجتماع را ندارند ، کمک و یاری رسانی بیشتر بخوانید…