مزایای حق عضویت در انجمن خیریه مهر پدری

خدمات مشاوره ای

خدمات مالی

کلاس های آموزشی

اشتغالزایی

مزایای عضویت سالیانه در
انجمن خیریه مهر پدری

 • دریافت کارت عضویت معتبر
 • استفاده از وبینار های آموزشی در حوزه های مختلف
 • استفاده از خدمات مشاوره ای حقوقی
 • استفاده از خدمات مشاوره ای روانشناسی
 • استفاده از خدمات مالی از قبیل وام و …
 • شرکت در کلاس های آموزش هنری با تخفیف ۷۰ درصدی
 • شرکت در نمایشگاه های انجمن در نقاط مختلف
 • اولویت اعضا جهت شرکت در اشتغالزایی ایجاد شده توسط انجمن
 • نظرخواهي سالانه از اعضا و به كار گيري پيشنهادات آنها در فعاليت هاي انجمن
اعضاء سه ماهه
اعضاء شش ماهه
اعضاء یک ساله

جهت عضویت ، مبلغ حق عضویت را به شماره کارت انجمن واریز نموده و و یا از طریق لینک های پرداخت زیر ، همراه با مدارک عنوان شده در فرم اطلاعات ارسال نمایید.

* ( لازم به ذکر است کارت عضویت به صورت پستی برای شما ارسال خواهد شد ) *

پرداخت حق عضویت

پرداخت حق عضویت

سه ماهه
40.000 تومان
 • دریافت کارت عضویت معتبر
 • استفاده از وبینار های آموزشی
 • استفاده از خدمات مشاوره ای حقوقی
 • استفاده از خدمات مشاوره ای روانشناسی
 • استفاده از خدمات مالی از قبیل وام و …
 • شرکت در کلاس های آموزش هنری
 • شرکت در نمایشگاه های انجمن در نقاط مختلف
 • اولویت اعضا جهت شرکت در اشتغالزایی
 • نظرخواهي سالانه از اعضا
سه ماهه

پرداخت حق عضویت

شش ماهه
70.000 تومان
 • دریافت کارت عضویت معتبر
 • استفاده از وبینار های آموزشی
 • استفاده از خدمات مشاوره ای حقوقی
 • استفاده از خدمات مشاوره ای روانشناسی
 • استفاده از خدمات مالی از قبیل وام و …
 • شرکت در کلاس های آموزش هنری
 • شرکت در نمایشگاه های انجمن در نقاط مختلف
 • اولویت اعضا جهت شرکت در اشتغالزایی
 • نظرخواهي سالانه از اعضا
شش ماهه

پرداخت حق عضویت

یکساله
130.000 تومان
 • دریافت کارت عضویت معتبر
 • استفاده از وبینار های آموزشی
 • استفاده از خدمات مشاوره ای حقوقی
 • استفاده از خدمات مشاوره ای روانشناسی
 • استفاده از خدمات مالی از قبیل وام و …
 • شرکت در کلاس های آموزش هنری
 • شرکت در نمایشگاه های انجمن در نقاط مختلف
 • اولویت اعضا جهت شرکت در اشتغالزایی
 • نظرخواهي سالانه از اعضا
یکساله