در صورتی که از سایت انجمن نیکوکاری مهر پدری شکایات ،انتقادات و یا پیشنهادات دارید می توانید از فرم زیر بصورت مستقیم با مدیریت مجموعه مهر پدری در ارتباط باشید.


    نام و نام خانوادگی (گزینه الزامی)

    پست الکترونیک (گزینه الزامی)

    موضوع

    پیغام