مهرپدری مهر پدری انجمن نیکوکاری مهرپدری خانه مهرپدری انجمن مهرپدری کمک رسانی نیازمندان خیر رسانی بیماری های خاص بیماریهای خاص زنان سرپرست خانوار ایتام مهرورزی ترنسکشوال ترنسکشوال ها ترنس سکشوال ترنس سکشوال ها ملال جنسیتی

تامین هزینه های درمان و دارو بیماری های خاص
تامین خوابگاه برای افراد بی سرپرست ‌ بد سرپرست
آموزش و ارتقا سطح فرهنگی و سلامت خانواده